Manual Gude GSK (page 23 of 32) (German, English, French, Italian, Dutch)

Guede dating teksten

Anno Domini designati sunt pro tempore indices campestrii nobilis vivi Geerlacus Besten et Johannes In iaer onses Heren des sonnendaeges nha onser L. Vrouwen dach Assumptionis, hebben toe saemen gewest die Erffgenamen van die vijff buirschappen hier nha beschreven, als van Tij unde Rade, van Linderthe, unde Boetele, unde Luttenbarge, unde hebben averdragen alle willekoeren hiernha beschreven.

In den iersten, dat in onser marckten hie en sij erffgenhame offte meyer, niet meer graven een sall, noch doen graven, dan achte dachwerck torffs, unde die coters ses dachwercks.

wda dating curs Caut divorțate femei din Alba Iulia

Ende waert saeke dat hier iemant baven meer groeve, die torff sall hebben die helffte die karcke van Raelte unde die andere helffte die woltgraeve met zijnen geswarenen. Item wehr iemantz van buiten den kerspell die torff grove, die hadde gebroecken 2 olde schilden, halff tot timmeronghe der kercken pfd dating, ende die andere helffte den woltgreven met den gesworenen.

Guede dating teksten wehr iemant van buiten den kerspell die heyde meijede in die marckte voerschreven, alsoe vaeke als men den befunde, hadde hij tott elcker reijse gebroecken 1 heeren pont, unde die brocke als voerschreven is. Item wehr iemantsz die holt broeckede van buiten den kerspell in die marckte voerschreven, die brocke is 2 olde schilden unde dat holt unde die brocke sal wesen als voerschreven is.

Marckenboeck der burschappen Tij unde Rade, Lynderthe unde Boetele regestriert anno 1615 den 25 May

Item wehr iemantsz van buiten den kerspell die torff gravede, hadde gebraecken 2 olde schilden, halff tot der kercken timmeringe voerschreven unde die andere helffte den woltgreven met den geswarenen.

Guede dating teksten den iersten, dat niemant, hij sij erffghename ofte meijer, in deser marcke, mehr torffs sall graven ofte doen graven, tho weeten, ein gewarder acht dach werck unde ein guede dating teksten ses dach werk torfs: Soe iemantsz hier baven mehr groeve, die torff sall hebben die eine helffte die kercke tot Raelte tot aerer timmeringe, unde die andere helffte die woltgreve met zijne geswarenen.

Anno up sondach nha Bartholomei, is hierup eindrechtelijcken bij den gemeinen erffgenhamen gestemmet, dat eine heele wahr nicht meer moge graven dan vier dach werck, eine halve nha advenant.

Ten twieden. Wehr iemantsz van buiten den kerspell, die torff grove, die hadde gebraecken 2 olde schilden, halff unde halff tot behoeff als baven articulo primo. Ten derden. Gien erffgenhame offte meijerman sall torff up kipsveen moegen graven up poena van 1 olden schilt, unde verloss des torffs alsoe vaeke hij dat dede.

Gude GSK 330 55380

Ten vierden. Is anno geresolveert dat niemant sall mogen in der marcke schelltorff houwen, hie sij in offte uthheimsch, bij poena van elcken dachwerck van vier olde schilden. Ten vijfften. Oeck een sall niemantsz torff in der marcke mogen graven ofte laten graven, hij sij dan in der marckte vervaert, bij verbuirte unde verloss des torffs tot behoeft des woltheeren, unde sullen daertho noch vervallen wesen in die poena van vijff olde schilden van elcken dachwerck.

Ten sesten. Geine knechte offte meijde, noch meijers soens offte dochters, een sullen mogen torff graven, bij verloss des torfs, unde guede dating teksten poena van vijff olde schilden van elcker dachwerck.

Unde weret saeke dat die olderen, brootheren, offte meijerluiden den knechten, meijden, ader dochteren dat torff graven geoerlofft hadden, soe sollen sieluiden voer die voerschreven brocken instaen und betalen.

Ten soevenden.

O Podrijetlu I Slavi Slavena-1532-Vinko Pribojević

Wie in der marcke gerechtiget sinnen torff toe graven, sollen voer sanct Welbers dach geinen torff mogen graven, dat is, s'dages nha meijdach, offte nha sanct Johannis dage nha mittsommer. Worde daer iemantsz up befunden, die hefft verbuirt blanco unde wie een dachwerck torffs meer grafft, als hie in der marcke gewahrt is, die breecke alsoe voell, t'weten twie olde schilden tot behoeff als articulo primo.

Vann heith meijen. Ten achten.

Güde 20001 priručnik

Wehr iemantsz van buiten den kerspell, offte in der marcke geseten, die in dese marcke heit meijede, soe vaeke als die daer inne iemantsz up befunde, hefft tot elcken tijts verbuiert een halff heren punt, sint 7 stuver, tot behoeff ut supra art. Van Gross meijen. Ten negenden. Niemant van onse meijerluiden in onser marcke geseten offte nicht, sall einich groess mogen meijen dat hie buiten onse marcke voirden, bij die poena tot elcken tijtt einen olden schilt.

Niemant sall oeck mogen gross tot hoeij meijen in desen marcken, ehr dat die geswaerenen sulcx let aver die kerckespraecken, bij die selvige voerschreven poena.

Wehr oeck iemantsz anders, die daer inne hoeij meijde, unde niet daer in woende, unde wech voierde, verbrocke ijder tijt twie olde schilden. Vann moss up t'slaen. Ten Tynden. Wehr iemantz van den huisluiden in deser markce, offte daer buiten woenhafftich die moss up sloege, soe brockt die uthheimsche twie, unde die guede dating teksten einen olden schiltt tot elcken tijtt. Vann schape te holdenn unde t'drivenn. Ten elfften. Wie schape met recht in deser marcke mach holden offte driven, sall niemant mehr schapen moegen holden, dan die olde zedell guede dating teksten te weten.

Unde men sall niemant naerder sijne dorven driven, dan alsmen met einen armborst mach affschieten; wie daer baven dede, die verbrocke t'elcken reise eine tunne dubbelt stuvers bier. Ten Men sall geine schapen driven offte hoeden int Raelter Woelt offte einighe broicken unde groenlanden, winter offte sommer, soe vaeke als sie befunden unde bekoert worden, tot elcker tijt bij die poena van eine tunne dubbelt stuvers bier voerschreven toe vervallen.

Anno is up desen artikell geresolveert, dat men geine schape int Raelter Woelt, offte in die marschen sall laten holden, gaen offte hoeden, tot elcker tijt den woltgreven vervallen t'wesen, met einen olden schilt. Ten dertynden. Niemant sall up eine heele wahr mehr schape holden dan soeven vierdell, den scheper ein vierdell hier met ingereekent. Die halve wahren naer advenant. Up St. Lambert junck unde olt, voer een schaep, hoefft voer hoofft geteltt. Tenn 14den. Men sall geine schape up einige wahr holdenn offte leggen, sie viteză dating anglia quamen den Lantheer offte meijer guede dating teksten, bij die poena van anderhalve goltgulden, sint 42 St.

Ten 15den. Niemant een sal up sijne wahr vrembde schapen ahnnemen, up die poena van vijff olde schilden.

Gude GUS 1100 3 IN 1 - 94106

Ten 16en. Ten 17en. In gelijcken sollen alle anderen, die schape holden, unde geine wahr in die marcke hebben, doen hem die oeck quijt maecken, als hem sulckes angesecht wort, bij gelijcker poena van 5 olde schilden. Vann vercken te krammen, unde wie voele verckens unde koebiesten een ider kotter offte die darpers sollen holden, Anno beraempt. Ten 18en. Dat een ider, hie sij wie hie sij, sine vercken sall krammen, soe bolde die marckenrichteren datt laten over die karcke kundigen, dat sie up den encken, offte in die groenlandenn met vroeten geinen schaden doen.

piscină dating show mcmaster online dating

Unde wiens vercken men up enighen plaetzen, nae gedaener kerckenspraeke bij die huisen offte anders waer ongekrammet befundet, sall van elcker vercken offte stucke, soe vaeke die befunden worden, verbrecken 2 St.

Ten 19den. Is anno up maendach nae Sacrament geresolveert, dat die kotters sollen mogen holden up die gemeinte twie koeijen, twie vercken, unde twie dachwerck torffs, unde niet meer graven. Oick geine peert offte gansze holden; wie hier baven worden befunden gedaen t'hebben, sall t'elcker tijtt verbrockt hebben einen olden schildt. Ten 20en.

Die darpers tho Raelte sollen in die marckte mogen holden twie koene unde vier verckens, averst geine peerde offte ganse, bij poena t'elcker tijtt einen olden schilt.

Ten 21en. Alle utheimsche ganse die men in der marckte befindet, is anno geresolveert, dat die den marckenrichteren sullen vervallen wesen; unde diegenne, die sie hefft ahngenamen tho verwaeren, sall t'elcker tijdt eenen olden schilt verbrocket hebben. Vann Schuttinghe vremder biesten in deser marckte. In ten Soe salmen alle uthheimsche biesten unde peerden schutten, unde van ider beest, soe vaeke alst men in die marcke befindet, nemen 14 stuver.

Soe een sall niemantsz vrembde biesten up zine wahr offte in die marcke moegen annnemen, bij poena van ieder beest 14 stuver soe vaeke men dat bevindet. Ten vierundtwintichsten. Insgelijcken een sollen geine knechte offte meyde einighe peerde offte bieste in der marcke holden, van ider beest t'elcker tijdt t'verboeren vierthijen stuver. Vann dicke plaggenn toe meijen. Is anno geresolveert dat geine utheimschen sollenn moghen in dese marcke dicke plaggen meijen, noch oick geine inheimschen, omme die den utheimschen toe vercoopen, bij poena van einen olden schilt, soe vaeke alsmen daeraver iemantsz bevindt.

Van verkoepinge der wahren. Weert een ongewahrt man in deser marcke unde buirschappen einghe wahr koffte, heell, halff, ader een deell, ader van enigen gewaerden daerinne gewahrt worde, unde daer bieste up sloege, soe verloer die guede dating teksten die die wahr hadde gecofft, van elcker biest einen brasspenninck, unde dit sall komen tot profijte als baven articulo primo.

Unde soe iemant hiervan wedderstandt daer inne dede, daerinne sollen unde willen die gemeine erffgenamen den marckenrichteren unde geswarenen sonder wedderseggent in stercken, unde t'hulpe komen. Wehr oeck iemantz van den meijers die einighe wahr vercoffte, heell, halff, offte een deel, ader waerden in onse marcke enich mann, dat sij van torff offte anders, die breecke 7 gulden.

 • Este kate dating mattyb
 • Сьюзан понимала, что сегодня любопытство Хейла может привести к большим неприятностям, поэтому быстро приняла решение.
 • Manual Gude GUS 3 IN 1 - (page 55 of 64) (German, English, French, Italian, Dutch)
 • Стеклянный графин на верхней полке угрожающе подпрыгнул и звонко опустился на место.
 • ГЛАВА 56 Мидж Милкен в сердцах выскочила из своего кабинета и уединилась в комнате для заседаний, которая располагалась точно напротив.

Wanneer die marckenrichteren laten kerckenspraeke doen, dat die erffgenamen te samen sullen komen, sall ider meijer dat sijnen lantheren laten weten, bij poena, soe die meijer datt versumede, van een heeren punt. Unde soe die lantheer dan niet en queme, offte sande sinen gewahrden bade niet, offte sich niet leete excusieren, soe verloere hij voerierst sijne stemme, unde verbrockede een heeren puntt, unde sulcken brocke salmen van den meijer durch die geswarenen affpenden, unde die mijer salt sijnen lantheeren ahn sijne gelt offte saetpacht mogen korten.

Soe sall niemant anders mogen schutten, dan die marckenrichters met den geswharenen.

erste mail beim online dating 100 de site- uri de dating în asia

Ten wehr dat twie huisluiden quemen, unde wiseden den geswharenen utheimsch etica întâlnirii unui client dat sie niet schutten wolden; in den vall mogen die buiren schutten unde die brocke sollen sie halff hebben, unde daer sollen die geswharenen affpenden.

Die geswaeren een sullen niemant laten scheiden buiten den woltgreven. Ten einendertichsten. Wie van den marckenrichteren unde erffgenamen tott einen geswharen gekaeren wort, unde des weigerde, unde sijnen eedt niet doen wolde die des amptes acceptierde, guede dating teksten salmen drie werff eischen, unde elcken tijtt sall die selvighe verbuiert hebben einen olden schilt, unde evenwell dat ampt bedienen, unde geswharen wesen unde bliven.

Sollen die marckenrichteren voir alle des voerschreven unde nhafolgende brocken, durch aere geswaerenen laten penden unde vervolch doen, binnens karspels; Unde offte oick einich brock hafftighen, als oeck einighe kotters uth desen kerspell ontfoirden, unde aere brocken ader pachten nicht hadden betaeltt, sollen sie sulckes den marckenrichteren ahnbrengen wie die sinnen, unde sollen die markenrichters met die geswharenen dat met den rechte vervolgen up den selvigen, upt erffgenamen kosten.

Ten drieundtdertichsten.

viteza vinului dating bristol dating marinarul navy

Die marckenrichters met aere geswaeren sollen een neerstich upsicht hebben up alle gebreken der marcken, voir alles wes in desen marckenboecke beschreven is, unde die genighe die hierinne brockhafftich vallen, guede dating teksten brocken unde penen daerup ideren persoen staende, scharplick affnemen unde hierinne willen die erffgenamen den marckenrichteren unde geswaernen met rechte helpen stercken tegen den wedderspennighen.

Item ten Is anno beraempt dat alle kotteren unde pachteren deser marcke, elck sollen aere jaerlicxe pachtpenningen, ahn handen der marckenrichteren up tijtt unde voer die holtspraeke betalen, als die holtspraeke verkundiget is, bij verloss aerer pachtjaren, unde gebruick aeres gepachteden landes. Welcke upkumpsten unde jaerlicke pachtpenninghen tot behoeff der gemeiner erffgenamen, tot die onkosten daer van guede dating teksten, wesen sollen, unde jaerlicx in rekeninge gebracht worden.

Gestemmet dat alle ierst nije incoemende geerffden in deser marcke, hett geschie met versterff offte ahnervinghe aerer olderen offte anders met ankoepinghe sollen pro introitu unde inganck geven eins einen guieden ancar Reijnschen wijns in specie up die holt spraeke, soe vaeke sulcx gebuiert. Welcken nijen ahnkomenden offte schuldigen erffgenhamen die marckenrichteren in der tijtt up bijkompste sal noemen, unde niemantz daerinne verswigen, offte die marckenrichteren sollen selffst daervoir respondeeren.

Offte oick imantz van den erffgenamen een zijttvall van einich versterff ahnqueme -niet tegenstaende ofte hij een erffgenaam in deser marcke wese, unde voir sinen inganck eenen anckar wijns hadde gegeven- sall die selvighe den erffgenamen in sulchen vall van elcker versterff, darvan hie in deser marcke eigen wort, noch geven einen goeden anckar Rijnschen wijns in specie.

Wie van den erffgenamen met gemeiner stemme up die holtspraeke tot einen marckenrichter gecaeren wordt, die salt wesen, unde dat niet weigeren, bij verbuirte eines goeden ancar Rijnsches wijns, unde sal evenwell sulckes bedienen unde dese brocke salmen mogen ahn deselvigen onwillighen sijnen meijer ahn des lantheren geltpacht offte saetgewas verhalen, welck meijer sulx sall verleggen, unde sijnen lantheren mogen corten. Het sullen oick die markenrichteren in der tijtt nha older gewoente des dages nha geholdener holtsprake alle jaer eens van onses ontfanges unde uthgevens reconschap doen, unde ahn rekeninghe in geschrifft instellen unde avergeven voir die daer tho gedeputierden erffgenamen, diewelcke dieselvigen ontfanck unde uthgiffte sollen tegen den anderen compensieren, unde tho boecke laten stellen, unde bij die selvigen gecommittierden underschreven, unde gepassiert worden.

Guede dating teksten Wat die marckenrichteren die guitheren up die holtspraeke, offte up einen nootholtinck jaerlicx willen offte hebben voir t'dragen, sullen sie sulcx spaciose bij artickulen up schrifften stellen, omme daerup der erffgenamen resolutien up elcks te schriven, unde sulckes jaerlicx t'boecke laten stellen in desen marckenboeck. Thenn Wie van nu voirt mehr tot einen marckenrichter gecoren wort, is gestemmet, dat altijt eine soulja boy dating istorie den beiden oldesten guede dating teksten soo affgesatt begeerde te wesen, nha guietduncken unde discretie der gemeiner stemme van die guitheren sall bliven unde gecontinueertt, unde einen jongen, den die stemmen toevalt, geadvingeert worden, daermet die jungeste, unde nu ierst gecoeren, unde ahngaende van den oldesten, die marcken gelegentheit unde gebruick t'beter moge leeren, unde in die kunde komennn.

Unde die oldeste marckenrichter sall altijtt dit marckenboeck, tot profijtt der marcke unde erffgenamen, in bewaringhe holden. Unde off imantz der marckenrichteren verstorve dat Godt lange ter zalicheit verhoede- offte vant marckenrichtersampt afdancket, ader ontsatt worde, soe sall die nije nhavolgende unde gecaerene dat boeck in bewahr nemen, unde up die holtsprake unde bijkumsten altijt verthonen unde metbrengen bij die poena van een guiedt vierdell wijns, gelijck als hie dann binnen Deventer is geldende.

Wie guede dating teksten oeck van den guitheren vidmig offte copia van einighen articulenn des marckenboecks in des geheelen boecks begeerde te hebben, den sall sulcks niet geweigert worden, mitz den marckenschriver sijne gerechticheit pro labore daer van gevende.

Sollen alle marckenrichteren alle jaer jaerlicx aere brocken unde vervallene schulden, bij oeren tijden vervallen, inforderen, unde geine restanten inbrengen, sunderen ahn hem selfst reekenen, unde niet pendinghe nha marckenrechte invorderen, omme daervan die oncosten up den holtspraeke doende, betalen, unde die nije ahngaende marckenrichters, sollenn sich geine older brocken becrodigen, dan die hem nha geholdener holtspraeke verschinen unde vervallen, als die voerige marckenrichteren versatt sijn, unde affgaen up die geholden rekeninge.

Soe sullen insgelijcken een ider meijerman, ierst met sijner residentie in einigher buirschap komen wonende, geholden wesen elck up die holtspraeke, tot behoeff der guietheren, unde gemeinen huisluiden, t'geven eine guiede tunne Deventer dubbelt stuver bier in specie.

 • Aplicații pentru dating
 • Sijspan Antoliak,Frorjo Mab, prof de Nila fins sc.
 • O Podrijetlu I Slavi SlavenaVinko Pribojević
 • Medicul a luat un tampon din membrana mucoasă.
 • To achieve meaningful questions, we apply the following rules: First, read the manual; Check if your question has been asked previously; Try to ask your question as clearly as possible; Did you allready try to solve the problem?
 • Priručnik Güde (76 stranica)
 • Manual Gude GSK (page 23 of 32) (German, English, French, Italian, Dutch)

Unde sall met eine guede bier hense oick worden verhenset, up poena dat die marckenrichters offte die geswahren, die selffst sollen drincken, unde verbrocken daer tho eene vane biers vorschreven. Item then Soe sollen die gemeine erffgenamen deser voerschreven vier buirschappen, alle jaer vergaderen unde tho samen komen tho Raelte in der kercken des naesten Sondages nha Bartholomei dach omme dese overdrachten te hooren lesenn, unde die nha goetduncken, die gemeinen erffgenamen bij gemeiner stemme toe laten bliven, offte te verwideren, tho vermheren, unde tho verminderen, soe alst den voerschreven erffgenamen nuttichst, best unde bequemst sall duncken guede dating teksten guede dating teksten.

Die marckenrichteren sullen oeck jaerlicx kerckenspraeke laten doen dat een ider sijne vercken krammen, gross sollen meijen, torff t'mogen graven unde wanneer men niet langer graven sall. Item dat men oeck alle olthovige vloetgravens upruimen, unde andere nootwendighe marcken saeken, sall verbeteren, daermet dat sich niemantz siner onwetentheit hebbe tho ontschuldigen. Edoch altijtt tot wille unde koir der guietheren, jaerlicx toe veranderen, toe vermehren unde toe verminderen, tot oeren goetduncken.

datând pe cineva care este prea ocupat ucrainean dating documentar

Andreas Cottinck p. Marckenrichters zedell van Raelthe anno Int jaer onses Heeren des Sonnendages nha Onser L. Frouwendach Assumptiones, hebben toesamen gewest die erffgenamen van den buirschappen ut in principio huius libris quere folio 1. Inden jaer Unses Heeren des Sonnendages nha St. Bartholomeus hebben die semptlicke erffgenhamen t'samen gewest, die erffgenhamen van die buirschappen hiernha beschreven, als van Tij unde Raden, van Linderthe unde Botele, unde hebben eendrachtelick beslaten unde averdragen, alsulcke willecoir, als hiernha volget.

In den iersten dat niemant up eine heele wahr holden sall mehr dan vii 7 vierdell schapen, die scheper een vierdell hier met in die 7 vierdell gerekent. Die halve wahr nae advenant. Alle up St. Lambert voer schape getelt, junck unde olt.

dating pe cineva fără viață socială ashlee și sophia mkr dating

Item men sal geine schapen up enighe wahr holden offte leggen, si een quamen den lantheren offte den meijer tho, bij die poena van eenen olden schilt. Vort alle die genne, die guede dating teksten schape holden up eene wahr, dan 7 vierdell, als voorschreven, die sall men die quidt maecken tusschen dit unde Sint Lambert naestkomende, bij eener poene van 3 olde schilden, so vaeke alsmen sie nha der tijdt daer up bevindet.

Ingelijcken sollen oock die anderen doen, die schape holden, unde geine wahr een hebben in die marcke, hem die selvige quijdt maecken tusschen dit unde St. Lambert voerschreven bij die poena van vijff olde schilden. Oeck een salmen geine schape hoeden, offte laten perth dating site int Raelter Woelt, offte die mersche. Soe vaeke alsmen sie daer aver vindt, sullen zie eenen olden schilt vervallen sijn.

Soe en sall oick niemant up sijn wahrtaell fremde schape ahnnemen, up die poena van vijff olde schilden. Item alle utheimsche ganse diemen in die marcke bevindet, sullen den woltgreven vervallen wesen, unde diegene die sie ahngenamen hefft tho verwaeren, sall verbrocket hebben eenen olden schilt tot elcker tijtt.

Guede dating teksten salmen oeck die verckens krammen, als die woltgreve daer kerckenspraeke van lett geschien, dat sie geinen schaden doen in die groonlanden, unde up die encke, bij die poena van 2 stuiver vant stucke, soe vaeke sie men in die marckt, offte bij den huise ongekrammet vindet. Item alle utheimsche peerde, bieste, salmen schutten, unde vann elcker biest nemmen een heerenpunt, soe vaeke alsmen datt guede dating teksten der marcke bevindet.

Tampon: Frysk, definysje, synonimen, antoniemen, foarbylden

Item niemant sall vrembde biesten ahnnemen up sijne wahr, offte in die marcke, bij die poena van een heeren pont van ider biest, soe vaeke alsmen dat bevindt. Oeck sullen geene knechten offte meijden, enighe peerde offte andere bieste in der marcke holden, bij die poena van een heeren pont, tot elcker tijtt van ider biestt.

Item geine utheimschen sollen dicke plaggen mogen houwen, oeck geine inheimschen den utheimschen der selve vercopen, bij die poena van enen olden schilt, guede dating teksten vaeke als men die daer aver befunde. Item niemant sall mogen scheltorff houwen, in die marcke, hie sij utheimsch offte inheimsch, bij die poena van 4 olde schilden van elck dachwerck.

Oeck een sall niemant geenen torff graven, offte laten graven, hie een sij in die marcke gewahrt bij verloss des torves, tot behoeff der woltgreven, ende sullen dartho noch vervallen wesen in die poena van Coppercab dating 10 olde schilden van elck dachwerck. Item een heele wahr sall niet mehr mogen graven dan vier dachwerck; eine halve wahr naer advenant.

Geine knechte offte meijde, offte des meijers soens ader dochters, sollen mogen torff graven, bij verloss des torves, unde bij die poena van vijff olde guede dating teksten van elcker dachwerck.

Unde wehret saeke dat die brotheers, offte die meijers den knechten offte meijden dat torff graven geoerlofft, unde geheitenn hadden, soe sullen die meijers als dan voer die voerschreven brocken unde poenen instaen.