Etică și sustenabilitate - NetCity

Etica întâlnirii unui client

Infrastructura metropolitană astfel dezvoltată de Netcity este pusă la dispoziție în mod egal, transparent și nediscriminatoriu tuturor companiilor și operatorilor de telecom care activează sau doresc să ofere servicii pe teritoriul municipiului București. Pentru realizarea acestui scop Netcity colaborează cu numeroși furnizori de bunuri, produse și servicii.

În calitate de întreprindere responsabilă, dorim ca furnizorii și colaboratorii noștri să împărtășească valorile și să respecte principiile fundamentale ale societății noastre și ale grupului Electrogrup Infrastructure S. Interzicerea discriminării: Netcity Telecom S. În acest sens, se acordă o atenţie specială respectării, în cadrul fiecăruia dintre domeniile sale de activitate, a spiritului şi literei Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Netcity dezaprobă discriminări din motive cum ar fi sexul, vârsta, moravuri, rasa, etnia sau naţionalitatea, persoanele cu dizabilităţi, opiniile sau convingerile religioase, politice sau sindicale.

Respectarea legii: Etica întâlnirii unui client dumneavoastră cu organizația noastră implică respectarea strictă a legilor și regulamentelor în vigoare. Concurența neloială: Netcity militează pentru prevenirea, identificarea și înlăturarea tuturor situațiilor care sunt asimilate practicilor anticoncurențiale.

Istoria creației

Organizația noastră nu tolerează și nu săvârsește practici anticoncurențiale. Partenerii comerciali se angajează să respecte regulile concurenței loiale și etica întâlnirii unui client, precum și prevederile în vigoare ale legii concurenței legislației anti — monopol. Corupție: Partenerii noștri se angajează să-și desfășoare activitatea în cadrul relațiilor noastre comerciale, evitând faptele de corupție sau fraudă.

Negocierea și executarea contractelor nu trebuie să lase loc unor comportamente sau fapte care pot fi calificate drept corupție activă sau pasivă sau de complicitate ori instigare. Conflict de interese: Societatea noastră nu va accepta nicio propunere din partea vreunui furnizor, client sau concurent, care să fie de natură să genereze vreun conflict de interese.

The Skill of Humor - Andrew Tarvin - TEDxTAMU

Confidențialitate: Toate informațiile luate la cunoștință în timpul raporturilor contractuale încheiate cu clienți, furnizori, nu vor fi dezvăluite fără acordul nostru comercial, cu excepția situațiilor reglementate în lege și prevăzute în mod expres în contracte.

Asigurarea securității fiecărui colaborator: Asigurarea sănătății și securității în muncă în ceea ce privește colaboratorii este prima grijă a societății noastre. Proprietate intelectuală: Ideile comerciale care nu sunt publice, strategii și alte informații comerciale dezvoltate de Netcity constituie proprietatea societății noastre și se află sub protecția legii proprietății intelectuale. Protecția mediului: Pe parcursul activităților sale, societatea noastră se străduiește să atingă cele mai bune standarde de mediu în ceea ce privește conservarea resurselor naturale, consumurilor de energie, managementul deșeurilor și protecția biodiversității și ne așteptăm ca partenerii noștri să procedeze în egală măsură în cadrul relațiilor noastre comerciale.

Protecția datelor cu caracter personal: Netcity respectă reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal și ne așteptăm ca partenerii noștri să procedeze în egală măsură în cadrul relațiilor noastre comerciale. Implementarea Codului de Conduită și Etică este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta reputația companiei.

Misiune Misiunea Electrica S. Viziune Viziunea Electrica SA este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, atât la nivel național cât și la nivel regional.

Acest Cod nu conține răspunsuri la toate problemele care ne preocupă în domeniu sau care pot apărea. Vom rezolva dilemele etice prin aplicarea principiilor trasate de prezentul Cod și prin judecarea corectă și obiectivă a situațiilor de fapt. Codul de conduită și Etică trebuie respectat de Administratori, Directori, Manageri, personal și, în general, de toți partenerii, în vederea prevenirii situațiilor care favorizează acțiunile ilegale.

Politica de față identifică, cu titlu exemplificativ, obligațiile și interdicțiile din punct de vedere al comportamentului, cu referire, în special, la relațiile cu autoritățile publice, partenerii și activitățile și obligațiile NETCITY, formulând principiile prezentului Cod în termeni operaționali.

Responsabilitățile noastre sunt: — Față de clienți: Comunicăm clienților noștri, în mod deschis, informații și experiențe, asigurăm confidențialitate și discreție. Toți partenerii de afaceri sunt tratați în mod corect și egal. Valorile fundamentale ale Netcity vizează angajații, etica întâlnirii unui client acestora în interiorul organizației, în activitățile operaționale și în relațiile cu autoritățile publice și partenerii de afaceri.

Angajații Societății își desfășoare activitatea profesională ținând cont de o serie de valori morale și profesionale.

Valorile morale au în vedere integritatea, imparțialitatea, deschiderea, raționalitatea în orice acțiune și comportament. Valorile profesionale au în vedere satisfacerea clienților, valorificarea experienței și competenței fiecărui angajatloialitate și responsabilitate în îndeplinirea obiectivelor asumate, obiectivitate, nediscriminare și concurență loială în relațiile cu partenerii și competitorii săi astfel încât comportamentul profesional să nu fie influențat de conflicte de interese sau alți factori de influență.

Activitatea de recrutare și promovare a angajaților se realizează cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România.

datând un climinar de rock

Criteriile de recrutare, selecție și promovare sunt strict de natură profesională și în acord cu legislația în vigoare. Recrutarea și promovarea în cadrul Societății asigură respectarea drepturilor tuturor persoanelor care participă la procesul de selecție, bazându-se exclusiv pe criterii obiective, relevante pentru specificul fiecărui post vizat, asigurând evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială.

Nu sunt urbana ohio dating abuzurile, amenințările, intimidarea sau hărțuirea fizică sau verbală. Societatea asigură protecția datelor personale conform Regulamentului UE nr. În relația cu autoritățile publice, când participă la licitații și, în general, la orice negociere cu aceasta, Netcity acționează conform legilor, regulamentelor aplicabile și cu integritate și profesionalism.

Account Options

În relațiile interne, operaționale și cu terții se vor respecta legile și regulamentele în vigoare în România precum și principiilor de comportament etic adoptate de Societate. Toți partenerii consultanții, furnizorii etica întâlnirii unui client, în general, orice terț care acționează în numele și sau în interesul Societății sunt identificați și selectați în mod complet imparțial, autonom și independent.

La selecția acestora, Societatea va evalua competența, reputația, independența, abilitățile organizaționale și capacitatea acestora de a îndeplini în mod corespunzător și la timp obligațiile contractuale și sarcinile ce le-au fost alocate.

Toți partenerii trebuie să acționeze întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile legate de corectitudine și legalitate prevăzute în orice cod etic adoptat de aceștia. În cazul în care un reprezentant al Netcity constată în cadrul unei întâlniri de afaceri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, va denunța participanților caracterul acestei întâlniri și va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

mickey și minnie dating

În ceea ce privește confidențialitatea, atât Netcity cât și angajații și partenerii săi vor respecta confidențialitatea tuturor informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale și relațiilor comerciale, care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă.

Codul de conduită astfel cum poate fi acesta actualizat periodic poate fi accesat și consultat pe website-ul Netcity.

Astfel, se consideră că există un conflict de interese în ceea ce privește Furnizorul de fiecare dată când există o Relație Semnificativă între Furnizor sau un Reprezentant a Furnizorului și orice Persoană în legătură Netcity. Orice Conflict de interese trebuie declarat de către Furnizor prin completarea Formularului de declarare a conflictului de interese.

sua militară datând din germania

Din Formularul de interese face parte și Structura participațiilor structura deținerilor de participații în afacerea Furnizorului acționari sau deținători de dating la 6o sociale.

Conflictele de interese care nu sunt declarate corespunzător de către Furnizor, respectiv de către orice Reprezentant al Furnizorului reprezintă conduită interzisă conform prevederilor Codului de Conduită și respectiv un caz de încălcare esențială a documentului care stă la baza relației contractuale dintre Furnizor și Netcity, cu toate sancțiunile și efectele care decurg din aceasta.

Furnizorul înțelege că nerespectarea acestei obligații poate duce la încetarea oricăror și tuturor relațiilor contractuale și de afaceri dintre Furnizor și E-Infra și, de asemenea, poate provoca daune E-Infra, E-Infra fiind astfel în drept de a raporta conduita neconformă către autoritățile relevante, după caz. Raportarea Îngrijorărilor cu privire la administrare — Persoană relevantă trebuie să raporteze o Îngrijorare cu privire la administrare în momentul în care are o suspiciune sau o neliniște rezonabilă despre o Îngrijorare cu privire la administrare.

 • Dating pentru 20 de ani
 • (PDF) ETICA PROFESIONALA | Valeria Zazuc - fier-forjat-ieftin.ro
 • Стратмор покачал головой.
 • Aplicație de conectare rapidă în această seară
 • Но не только молодые криптографы научились уважать Стратмора; еще в начале своей карьеры он был замечен начальством как человек, разработавший целый ряд неортодоксальных и в высшей степени успешных разведывательных операций.
 • 15 și 18 ani dating yahoo

O Persoană relevantă nu trebuie să investigheze personal problema înainte de a o raporta. Netcity încurajează Persoanele relevante să trateze Îngrijorările cu privire la administrare intern, și nu în afara organizației. O Persoană relevantă este în foarte puține cazuri nevoită să facă aceste divulgări externe, însă este acceptat faptul că pot exista anumite situații în care Persoana relevantă poate fi nevoită să contacteze autorități exterioare, și anume etica întâlnirii unui client de reglementare relevanți.

Netcity cunoaște faptul că o Persoană relevantă își poate face probleme în ceea ce privește consecințele raportării unei Îngrijorări cu privire la administrare și în acest sens păstrează confidențialitatea, pe cât posibil, a tuturor datelor și informațiilor cu privire la Persoana relevantă. Scopul Netcity prin intermediul acestei Politici este încurajarea Persoanelor relevante să aducă la cunoștință îngrijorările cu bună-credință.

Etică și sustenabilitate

Netcity Telecom va ajuta Persoanele relevante să realizeze acest lucru. Netcity încurajează toate Persoanele relevante să raporteze Îngrijorările cu privire la administrare în mod deschis.

Concluzie În prezent, există o comisie de etică în fiecare instituție educațională, departamentală și medicală. Problemele discutate la întâlniri se referă la relația dintre angajați, pacienți, elevi, părinți. Să discutăm principalele probleme pe care le are în vedere comisia de etică.

Dacă o Persoană relevantă dorește să raporteze confidențial o Îngrijorare cu privire la administrare, Netcity va depune toate eforturile să păstreze identitatea Persoanei relevante confidențială. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil pentru Netcity să garanteze confidențialitatea Persoanei relevante.

Când apar astfel de situații, Netcity va discuta mai întâi situația cu Persoana relevantă.

ptsd dating site

Netcity va implementa, asigurându-se că toate entitățile care pot ajuta compania în implementarea etica întâlnirii unui client Politici o vor implementa, toate măsurile de securitate necesare pentru asigurarea securității informațiilor personale prelucrate sub incidența prezentei Politici.

O Persoană relevantă poate raporta o Îngrijorare cu privire la administrare fără a se teme de concediere, alte acțiuni disciplinare, răzbunare sau discriminare de orice fel ca urmare a sesizării unei Îngrijorări cu privire la administrare cu bună-credință.

Пуля ударила в кафельную плитку азульехо чуть сзади. Осколки посыпались вниз и попали ему в шею. Беккер рванулся влево, в другую улочку. Он слышал собственный крик о помощи, но, кроме стука ботинок сзади и учащенного дыхания, утренняя тишина не нарушалась ничем.

Netcity va depune toate eforturile necesare pentru investigarea unei Îngrijorări cu privire la administrare cât se poate de repede. Investigația poate să necesite cooperarea Persoanei relevante implicate. Netcity va ține, pe cât posibil, Persoana relevantă la curent cu progresul investigației și va comunica rezultatul dacă este solicitat, însă există situații când acest lucru nu este posibil.

dating 20210 nl

O Persoană relevantă va trata și păstra confidențiale toate informațiile în legătură cu sau pe care dating age legea în arkansas primește ca urmare a unei investigații. Pentru a asigura faptul că toți administratorii, funcționarii și angajații Societății, împreună cu consultanții și contractanții care oferă servicii substanțiale Societății, cunosc conținutul său, la contractarea acestora și în fiecare an ulterior, o copie a prezentei politici va fi furnizată fiecăruia sau vor fi anunțați că prezenta politică este disponibilă pe website-ul Netcity pentru consultare.

Fiecare dintre aceste persoane i va conveni să se supună acestei Politici la primirea prevederilor sau a notificării; ii va fi informată când sunt aduse modificări semnificative prezentei politici; și iii după caz, va fi instruită cu privire la importanța acesteia.

În măsura accesibilității, vor fi notificate și alte Persoane responsabile.

Politica prezintă poziția Netcity față de protecția mediului, siguranța și responsabilitatea socială. Obiectivul prezentei Politici este definirea modului în care Netcity ca parte a E-INFRA, împreună cu administratorii, funcționarii, angajații, consultanții și contractanții săi își vor desfășura afacerile într-o manieră sigură și ecologică, respectând cele mai stricte standarde privind responsabilitatea socială corporatistă.

Prezenta Politică se aplică tuturor administratorilor, funcționarilor, angajaților, consultanților și contractanților Netcity. Pentru a asigura faptul că toți administratorii, funcționarii și angajații Netcity, împreună cu consultanții și contractanții care oferă servicii fundamentale companiei Netcity cunosc conținutul său, la contractarea acestora și în fiecare an ulterior, va fi furnizată o copie a Politicii fiecăruia sau vor fi anunțați că prezenta Politică este disponibilă pentru consultare pe site-ul web al Netcity.

 • Polske dating
 • Cod de Etică și Conduită Profesională - Electrica
 • В Севилье есть больницы получше.
 • Dating logistică
 • И опять за дверью что-то как будто включилось.
 • Unde să găsești o femeie pentru o relație serioasă

Fiecare dintre aceste persoane i va conveni să se supună acestei Politici la primirea prevederilor sau a notificării; ii va fi informată când sunt aduse modificări semnificative Politicii; și iii după caz, va fi instruită cu privire la importanța acesteia. Dezvoltare sustenabilă — Netcity dorește să obțină dezvoltarea sustenabilă prin: implementarea viziunii Netcity privind o cultură a siguranței, protecției mediului și responsabilității sociale în organizația noastră și în cele ale consultanților și contractanților; managementul eficient al activității Netcity în vederea reducerii impactului asupra mediului; susținerea angajării de personal la nivel local și a spiritului antreprenorial; și susținerea dezvoltării infrastructurii, sănătății, educației, instruirii și activităților culturale împreună cu comunitatea.

În cursul desfășurării activității sale, Netcity va depune eforturi pentru a contribui la asigurarea unor comunități mai sănătoase, mai sigure și mai prospere în zonele în care activează.

datând o fată non- girly

În acest sens Netcity depune eforturi pentru a atinge sau depăși practicile de top ale industriilor în care activează, în deplină conformitate cu legislația din România și din Uniunea Europeană și standardelor internaționale în toate aspectele activităților derulate de Netcity: social, ecologic și economic.

Vor fi depuse toate eforturile pentru ca această Politică să fie transpusă în realitate, să fie adoptată de toți administratorii, funcționarii și angajații Netcity, împreună cu consultanții și contractanții Netcity care furnizează servicii fundamentale.

Protecția Mediului — Netcity admite că sustenabilitatea pe termen lung a activităților sale depinde de managementul adecvat și din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. Sănătatea și siguranța la locul de muncă — Netcity se angajează să ofere și să mențină un mediu de lucru sigur și sănătos, în care toți administratorii, funcționarii, angajații și consultanții și contractanții trebuie să se comporte într-o manieră responsabilă și sigură.

Netcity se angajează să respecte un standard ridicat pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă SSMprin implementarea tuturor politicilor, procedurilor, standardelor și îmbunătățirilor continue aferente sistemelor de management, stabilirea țintelor și monitorizarea performanțelor. Filosofia Societății este că toate accidentele și vătămările corporale pot fi împiedicate.